Obchodné podmienky

mercy Slovakia s.r.o.

IČO: 54129257

DIČ: 2121601185

Humenská 33, 04011, Košice

Slovenská Republika

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zíkonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

  1. Definícia

1.1 V týchto Obchodných podmienkach

1.1.1 “E-shop” znamená webstránka, ktorá je dostupná na internete prostredníctvom adresy www.igadam.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Uživateľom;

1.1.2 “Spotrebiteľská zmluva” je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

1.1.3 “Predávajúci” (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

1.1.4 Spotrebiteľ” (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5 Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obhodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.6 Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnpsti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

1.1.7 “Nákupný košík” znemná časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií Uživateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním Tovaru, resp. Služby/alebo zmenou množstva vybraného Tovaru., resp. Služby;

1.1.8 Občiansky zákonník” znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení;

1.1.9 “Prevádzkovateľ” znamená mikropachycefalosaurus s.r.o., IČO: 53847016, so sídlom 2121507960;

1.1.10 “Prístupové údaje” znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácií;

1.1.11 “Registrácia” znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

11.1.12 “Užívateľ” znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá používa E-shop;

1.1.13 “Užívateľský účet” znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému Užívateľovi zriadená Registráciou (t.j. je pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní Prístupových údajov;

1.1.14 “Tovar” znamená vec ponúkanú Prevádzkovateľom k predaju Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k Tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

2 Proces uzatvorenia Zmluvy

2.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom E-shopu ponúka Užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany Prevádzkovateľa je zobrazenie tlačítka s označením “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” v užívateľskom rozhraní E-shopu

2.2 Za bezvýhradné prijatie ponuky Prevádzkovateľa na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa odst. 2.1 týchto Obchodných podmienok zo strany Užívateľa sa považuje kliknutie na dané tlačítko s označením “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY”

2.3 Bezvýhradným prijatím ponuky podľa odst. 2.2 týchto Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

2.4 Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačítko “OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY” Užívateľom dôjde prostrednítvom siete Internet na server, kde je nainštaovaný E-shop.

2.5 Užívateľ sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmá pravdivo vyplniť svoju emailovú adresu, identifikačné údaje a prípade dodaciu adresu. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

2.6 Prevádzkovateľ zašle Užívateľovi emailovu správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú Užívateľom do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu

3 Kúpna zmluva

3.1 Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné následujúce ustanovenia:

3.1.1 Užívateľ kupuje od Prevádzkovateľa Tovar, ktorý si Užívateľ zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do Nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si Užívateľ zvolil a/alebo nastavil u daného Tovaru v užívateľskom prostedí E-shopu a Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu

3.1.2 Prevádzkovateľ má právo až do momentu odoslania Tovaru Užívateľovi od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie Prevádzkovateľa spočívajúce v oznámení Užívateľovi, že ním objednaný Tovar nemožno dodať.

3.1.3 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Užívateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od Užívateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie Tovaru Užívateľovi

3.1.4 Spôsob zavalnie Tovaru určuje výhradne Prevádzkovateľ

3.1.5 Užívateľ je povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi náklady spojené s balením a doručením daného tovaru Užívateľovi a to vo výške uvedenej v danej objednávke v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.6 Užívateľ má právo zvoliť z možností zobrazených Užívateľovi v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za Tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia Prevádzkovateľovi.

3.1.7 Pokaiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je Užívateľ povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.8 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je Užívateľ povinný uviesť variabilný symbol určený Prevádzkovateľom.

3.1.9 V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť Užívateľa zaplatiť kúpnu cenu splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet určený Prevádzkovateľom.

3.1.10 Prevádzkovateľ má právo poskytnúť Užívateľovi zľavu na cenu Tovaru. Zľavy z ceny Tovaru nemožno kombinovať, pokiaľ nie je u konkrétnej zľavy uvedené výslovne inak.

3.1.11 Súčasťou kúpnej ceny za Tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí Užívateľ vynaložiť na služby poskytnuté tretími stranami v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za Tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi Užívateľa.

3.1.12 Prevádzkovateľ si vyhradzuje vlastnícke právo k Tovaru (Služby), ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný Tovar Užívateľom.

3.1.13 Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať Tovar Užívateľovi v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie Tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

3.1.14 Prevádzkovateľ zašle vždy Užívateľovi daňový doklad – faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu Užívateľa zadanú pri danej objednávke do Užívateľského prostredia E-shopu. Faktúru si može Užívateľ nechať doručiť aj fyzicky, a to pri vypĺňaní fakturačných údajov pri vytváraní objednávky v Užívateľskom prostredí E-shopu.

3.1.15 Práva z vadného plnenia je Užívateľ oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľ obdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

3.1.16 Prevádzkovateľ poskytuje UžívateI’ovi na zakúpený Tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom Tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre spotrebiteľov v

3.1.17 Práva z vadného plnenia je Užívateľoprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa na adresejeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy Prevádzkovateľobdrží od Užívateľa reklamovaný Tovar.

3.1.18 Akje v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom Tovare uvedené, že je použitý, kupuje Užívateľ Tovar v použitom stave, vrátane uvedených vád tohto Tovaru.

3.1.19 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru UžívateI’om.

3.1.20 Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia Tovaru, ktorý je predmetom Zmluvy prechádza na Užívateľa, ktorý nieje Spotrebiteľom, momentom prevziatia daného tovaru UžívateI’om.

3.1.21 Uzatvorením Zmluvy Spotrebiteľ prehlasuje, že je starší ako 16 rokov.

4 Užívateľský účet

4.1 Užívateľ má právo zariadiť si Registráciou Užívateľský účet.

4.2 Užívateľ má povinnosť zadať pred vstupom do Užívateľského účtu Prístupové údaje.

4.3 Identifikačné údaje Užívateľa zadané pri Registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého Tovaru (Služby), ktorý Užívateľ učiní po prihlásení sa do svojho Užívateľského Účtu.

4.4 Užívateľ nesmie poskytovať tretím osobám Prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do Užívateľského účtu. Užívateľ je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Užívateľ v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo Užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú Prevádzkovateľovi alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je Užívateľ povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne Užívateľovi nové prístupové údaje.

4.5 Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi Užívateľovi prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu Užívateľa zadanú do databázy E-shopu. Užívateľ má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnúť v lehote siedmych (7) dní od prvého prihlásenia sa do Užívateľského učtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky Užívateľa (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe siedmych (7) dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

5 Informácie pre Spotrebiteľa

5.1 Spotrebitel’ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmych (7) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekolko druhou Tovaru alebo dodanie niekolkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovatel’ovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

5.2 Ak odstúpi Spotrebitel’od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to spinené zákonné dôvody.

5.3 Ak odstúpi Spotrebitel’ od Kúpnej zmluvy ohl’adne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokial’sú odstránené originálne označenia Tovaru (t.j. cedul’ky, nálepky a pod.), je Spotrebitel’ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

5.4 V prípade odstúpenia Spotrebitel’a od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovatel’ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebitel’a odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

5.5 Pokial’ Spotrebitel’ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnutel’nymi vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky alebo sídla Prevádzkovatel’a. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokial’ budú hnutel’né veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

5.6 Spotrebitel’ zodpovedá Prevádzkovateľovi za zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami daného Tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

5.7 Formulár pre odstúpenie od Kúpnej Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok.

5.8 Prevádzkovatel’ využívá možnosť mimosúdneho riešenia sťažností spotrebitel’ov. V prípade sťažnosti sa môžu Spotrebitelia bezplatne obrátiť na príslušného pracovníka Prevádzkovatel’a prostredníctvom emailové adresy info@cryformercy.eu.

5.8 Dodacia doba tovaru je 1 (jeden) až 20 (dvadsať) pracovných dní od vytvorenia objednávky. V prípade objednávok, ktorých spôsob platby bol uvedený ako prevod na bankový účet, začína táto doba plynúť odo dňa prijatia platby na bankový účet SK36 0200 0000 0045 3368 0553.

5.9 Platbu objednávky možno vykonať buď pri prevzatí balíka (dobierka) alebo prevodom na bankový účet firmy (SK36 0200 0000 0045 3368 0553).

6 Reklamačný poriadok

6.1 Prevádzkovatel’zodpovedá Spotrebitel’ovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovatel’, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebitel’ovi.

6.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebitel’ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokial’to nie je vzhl’adom k povahe vady neprimerané, alebo pokial” bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovatel’, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebitel’ovi. Pokiaľsa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebitel’ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebitel’aj v prípade odstránitel’nej vady, pokial’ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebitel’ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.4 Ak Spotrebitel’od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovat primeranú zl’avu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zl’avu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovatel’ nemôže dodat nový Tovar bez vád, vymenit jeho súčast alebo Tovar opravit, ako aj v prípade, že Prevádzkovatel’ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebitel’ovi značné obtiaže.

6.5 Právo z vadného plnenia Spotrebitel’ovi neprináleží, pokiaľ Spotrebitel’ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokial’Spotrebitel’vadu sám spôsobil.

6.6 Zodpovednosť Prevádzkovatel’a za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebitel’om, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.

6.7 Právo na výmenu tovaru neplatí, ak si Spotrebiteľ objednal nevyhvujúcu veľkosť oblečenia. Na výmene sa Spotrebiteľ a Prevádzkovateľ môžu dohodnúť aj napriek tejto skutočnosti, všetky náklady spojené s výmenou však musí hradiť Spotrebiteľ.

6.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovatel’ so Spotrebitel’om nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebitel’ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

6.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovatel’ neobdržal od Spotrebitel’a všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

6.12 Prevádzkovatel’alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebitel’a k prevzatiu opraveného Tovaru.

6.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

6.14Spotrebiteľ môže reklamovať poškodený tovar poslať na adresu uvedenú v hlavičke tejto stránky. Spolu s tovarom je spotrebiteľ povinný poslať popis vady a kópiu faktúry danej objednávky. 

6.15 Kliknite sem pre vzorový reklamačný formulár.

8 Ochrana osobných údajov

8.1 Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovatel’ postupuje podl’a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol’nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (d’alej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a dopinení niektorých zákonov.

8.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažd’ujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

9 Cookies

Prevádzkovatel’týmto informuje Užívatel’a, že spracováva súbory cookies Užívatel’a, vrátane trvalých súborov cookies a Užívatel’s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas podl’a predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 1 mesiac. Prevádzkovatel’spracováva súbory cookies Užívatel’a k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovatel’ Informácie o tom, ako E-shop Užívatel’ používa, zdiel’a so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

10 Užívanie E-shopu

10.1 Prevádzkovatel’týmto udel’uje Užívatelbvi nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

10.2 Prevádzkovatel’má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívatel’ské rozhranie.

10.3 Prevádzkovatel’má právo obmedzit alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

10.4 Užívatel’je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkol’vek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti Užívatel’a Prevádzkovatelbvi alebo tretím osobám vznikla, je Užívatel’ povinný nahradiť v pinom rozsahu.

10.5 V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má Prevádzkovatel’ právo zrušiť Užívatel’ský účet.

11 Prehlásenia Prevádzkovateľa

11.1 Prevádzkovatel’prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spol’ahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

11.2 Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri Tova re, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto Tovar na trhu; v takomto prípade Prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného Tovaru a Užívate|’má právo sa rozhodnúť, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokial’ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

11.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri Tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku Užívateľa, preto je Užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať Prevádzkovateľa.

11.4 Kontaktné údaje Prevádzkovateľa pre komunikáciu s Užívatel’om sú uvedené v uživatel’skom rozhrani E-shopu v sekcii “Kontakt”.

12 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

12.1 Kupujúcije oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasI. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na dialku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na dialku”) v lehote 14 dni od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovani elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.2 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

12.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar spát’ alebo ho odovzdat’ Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12.4 Odstúpit’ od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nieje vhodné vrátit’ z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

12.5 V prípade, ak Kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátit’ v originálnom nepoškodenom baleni. V prípade, ak Kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci povinný preukázať, uhradit’ zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

12.6 Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byt uhradená suma za objednaný Tovar poukázaná zo strany predávajúceho.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nieje povinný vrátit’ Kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru spát predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostrednictvom ním poverenej osoby.

12.7 Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej Kupujúci odstúpil. Od Kupujúceho nieje možné požadovat’ žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, akje predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

12.8 Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášat’ sám alebo ak si nesplnil povinnost’ podľa § 3 ods. i písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.9 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoréje nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnost’ o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

12.10 V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorýje používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradit’ Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou Tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis Tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť Predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou Tovaru a hodnotou Tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

12.11 V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne prejedného spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, knih alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľvyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

13. Opakované neprebratie zásielky pri objednávaní na dobierku

13.1. Pri opakovanom (viac ako 2 krát) neprebratí alebo nezaplatení objednávky pri objednávaní na dobierku si Predavajúci vyhradzuje právo zapísať Kupujúceho na tzv. “Čiernu listinu”, v dôsledku čoho Kupujúci nebude môcť uskutočniť ďalšiu objednávku.

13.2. Kupujúci môže požiadať o odstránenie z Čiernej listiny telefonicky alebo elektronicky. K odstráneniu dôjde po uhradení dopravných a skladovacích nákladov za predošle neprevzaté objednávky. Výška týchto nákladov je individuálna a stanoví sa dohodou medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

14. Záverečné ustanovenia

14.1 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona Č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona Č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona Č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na dialku.

14.2 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

14.3 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorýje (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

14.4 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnost’ voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

15 Rozhodné právo

15.1 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

16 Účinnosť

16.1 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1.8.2019.

CryforMercy is international streetfashion brand based in Slovakia. Become a part of the movement today!
Contact Us
You don't have permission to register